Preambule programu

Všude na světě vidíme, že bohatství, moc i vliv se soustřeďují do rukou privilegované menšiny: společnost bohatne, ale největší díl z hospodářského růstu jde přibližně desetině obyvatel, zejména však hornímu jednomu procentu. Naproti tomu chudší polovina má z toho, co v práci vytvoří, jen málo, naopak se musí stále ohánět, aby jí nehrozila ztráta zaměstnání nebo střechy nad hlavou. Naším programem je tuto nerovnost odstranit.

Naší vizí je společnost založená na demokracii, rovnosti, svobodě a solidaritě.

Aby byla demokracie skutečností, nemůže se omezovat jen na účast ve volbách. Principy demokracie je potřeba rozšířit do všech sfér společenského i osobního života, včetně ekonomiky. Jedině tak může ekonomika fungovat ve prospěch nás všech, a ne pouze nejbohatších.

Z výsledků práce mají mít užitek ti, kteří ji odvedli, nikoliv majitelé, kteří inkasují zisky, někdy i bez práce, ani manažeři, kteří vydělají stokrát víc než jejich podřízení, ačkoliv rozhodně nepodávají stokrát větší výkon.

Ti, kteří se podílejí na práci, by se ale měli podílet i na rozhodování. Upřednostňujeme demokraticky fungující podniky se zaměstnaneckým spoluvlastnictvím nebo veřejnoprávní, družstevní či jiné, před klasickým modelem firmy. Ale i v něm, dokud bude existovat, chceme, aby zaměstnanci měli co mluvit nejen do podmínek, v jakých musí pracovat, ale i do hospodaření firmy a do toho, kdo má jejich práci řídit.

I pracovní dobu si přejeme kratší, než je dnes: technologický pokrok by už teď mohl lidem umožnit pracovat méně, stejně jako se za posledních sto padesát let doba strávená v práci zkrátila z šesti dní na pět a z dvanácti hodin na osm. Držíme se zásady, že práce tu má být pro život, nikoliv život pro práci.

Základem rovnosti pro nás je, aby všichni lidé měli možnost nejen důstojným způsobem uspokojit své základní potřeby, ale zároveň se i plně ve svých životech realizovat, mít rovný vliv na veřejné záležitosti a také být s to zařídit si život podle svého – a to není možné, pokud nebudou odebrána privilegia těm, kteří na prekérní situaci druhých vydělávají.

Chceme proto, aby domy sloužily k bydlení, ne k bezpracnému příjmu našich bohatších spoluobčanů, kteří vyhánějí jejich cenu nahoru a to, co jiní bohatší spoluobčané, zaměstnavatelé, běžnému člověku zaplatí na mzdě, z něj obratem zase vytáhnou. A zcela nepřijatelné pro nás je, aby lichváři využívali tísně jiných, půjčovali jim na vysoký úrok a postupně je dostávali do dluhové pasti a exekuce.

Solidarita je pro nás základem soudržné a sociálně spravedlivé společnosti, založené na spolupráci místo konkurence a na vzájemné ohleduplnosti místo honby za vlastním prospěchem na úkor druhých.
Zlé dopady fungování, na kterém je naše společnost založená, nejsou jen ekonomické nebo sociální: stále ničivěji doléhají i na přírodní svět. Vyčerpávání zemědělské půdy v důsledku jejího nadměrného využívání, rostoucí neschopnost krajiny zadržovat vodu v podzemí a z toho plynoucí střídání sucha s povodní se projevují již dlouho. Znatelné začínají být i důsledky globálního oteplování, které může udělat ze světa místo, kde už většina lidí nebude moci přežít. I tyto změny dopadají na lidi nerovně: nejcitelněji postihnou ty, kteří jsou na tom již nyní ekonomicky nejhůře a na vzniku ekologické krize se podílejí nejméně. Nepůjde je zvrátit, dokud neskončí systém postavený na hromadění stále větších zisků: většinu emisí skleníkových plynů má na svědomí stovka velkých světových firem.

Způsob, jakým naše společnost funguje, odmítáme nejen proto, že tolika lidem nezajišťuje dostatečnou životní úroveň a ničí jejich zdraví i životní prostředí: omezuje také jejich svobodu. Obhájci současného stavu se sice svobodou neustále ohánějí, ve skutečnosti však jde jen o svobodu pro elity, které nejvíce ovlivňují podobu zákonů a tím i život ostatních. Nejde ale jen o zákony: zasahovat jiným do života mohou i neformálními, často nezákonnými cestami. Tak se stává, že pokud se zaměstnavateli nebo domácímu nezamlouvá něčí životní styl, rodinný život (např. pořízení dítěte), projevy na veřejnosti nebo jiné volnočasové aktivity, následkem může být neprodloužení smlouvy. I proto chceme nerovnosti ve společnosti snížit.

Odmítáme, aby vládnoucí bohatá menšina určovala život většiny. Stejně tak odmítáme, aby většina diktovala, jak si má vlastní život uspořádat jakákoliv menšina – s výjimkou případů, kdy by docházelo k újmě nebo k omezování svobody jiných. Nikdo by neměl být nucen chovat se a žít podle jakýchkoliv předurčených vzorů jen na základě svého pohlaví, rodinného či národního původu, nebo kultury, ve které vyrůstal: každý ať si sám vybere, jaký chce žít život, aniž by na něj společnost vyvíjela nátlak.

Všechny tyto požadavky nelze prosadit pouze na národní úrovni – chceme je proto uskutečňovat i ve spolupráci s podobně smýšlející hnutími a organizacemi v zahraničí. Mezinárodní spolupráci a solidaritu považujeme za základní levicovou hodnotu.

Skoncování s narůstajícími nerovnostmi jak uvnitř států, tak mezi bohatými a chudými zeměmi, je nezbytným prvním krokem k aspoň trochu účinnému řešení dalších problémů. Nepostačí přitom „někde přidat a jinde ubrat“: světové elity musí být zbaveny moci ve prospěch většiny.

Kdo se o prosazování takových zásad bude důsledně pokoušet, musí se připravit na nepřátelské reakce a obstrukce ze strany těch, kteří mají ze současného stavu věcí prospěch. Nestačí tedy jen kandidovat ve volbách a měnit zákony: naše státní instituce byly vytvořeny vládnoucími elitami, které si pojistily, že budou sloužit hlavně jim. Chceme se svou činností zasazovat o změnu tohoto stavu a poměru sil na pracovištích, v hospodářském i veřejném prostoru, tam odkud elity čerpají své zisky a moc. K tomu potřebujeme vaši spolupráci.

Kdo jsme a o co usilujeme

Strana Levice se hlásí k socialistické orientaci jako alternativě k současnému stavu naší společnosti, k principům sociální spravedlnosti. Usilujeme o spolupráci se všemi levicově, mírově a progresivně orientovanými lidmi v České republice i v zahraničí. Výrazem tohoto našeho postoje a mezinárodní solidarity je i naše členství ve Straně evropské levice, naše inspirace podněty hnutí DIEM25 a Progresivní Internacionála.

Socialismus chápeme jako humanistické a demokratické směřování k emancipaci člověka a jeho osvobození od nadvlády majetku a zisku, nikoliv jako předem připravený projekt uspořádání společnosti. Také demokracii chápeme nejen jako soubor formálních pravidel parlamentarismu, ale jako skutečnou možnost všech spolupodílet se na rozhodování a na kontrole moci. Sociální spravedlnost, svoboda a demokracie – jedno bez druhého není dlouhodobě možné ani udržitelné. Proto se hlásíme k demokratickému socialismu.

Vycházíme z tradic a zápasů dělnického a socialistického hnutí 19. a 20. století; čerpáme poučení z jeho úspěchů (všeobecné volební právo, postupující emancipace, boj proti válce a fašismu) i porážek. Byrokratický reálný socialismus, byl pokusem o uzavřený, od hospodářského i sociálního vývoje v ostatním světě izolovaný antikapitalistický systém. Měl sice zprvu podporu širokých sociálních vrstev, záhy ale vedl k potlačování demokracie včetně využívání politického teroru a represí, ke stagnaci společenského rozvoje a narůstající nespokojenosti zejména mladších generací. O překonání těchto problémů se pokusilo Pražské jaro, tento pokus však byl mocensky potlačen. Mnohé myšlenky z tohoto období jsou pro nás stále inspirativní.

Snahy čelit těmto problémům potlačováním občanských práv a svobod a prohlubováním bipolárního rozdělení světa a militarizací vztahů v něm byly bezperspektivní a vedly v roce 1989 k pádu starého režimu. Transformace v 90. letech přinesla ztrátu sociálních jistot a prestiže dělnických povolání, negativní vývoj ve zdravotnictví, školství, důchodovém systému, vpád chudoby a nejistoty do běžného života. Objevuje se otevřený rasismus a xenofobie.

Nestojíme o ekonomický růst, který se uskutečňuje bez ohledu na zdraví člověka, neslouží rozvoji vzdělanosti a kulturní vyspělosti lidí, narušuje harmonii mezi člověkem a přírodou. Moc ekonomických subjektů, velkých korporací a oligarchů, jejich zisk a jeho zvyšování, nic z toho nesmí svazovat společenský život a nesmí ohrožovat zdraví a životy lidí a ekologickou rovnováhu. Bohatství hrstky nejbohatších nesmí být vykupováno chudnutím milionů.

V dlouhodobém pohledu jsou naše cíle neslučitelné se zachováním kapitalistického systému založeného na maximalizaci zisku. Pro překonání tohoto systému budeme hledat takové cesty, které nebudou rezignovat na hodnoty demokracie, lidských práv a svobody jednotlivce.

Chceme se podílet na prosazovat spravedlivé postavení České republiky v Evropě a ve světě, respektované a respektující všechny ostatní, působící ve prospěch míru a prosazující spravedlivé ekonomické mezinárodní poměry.

Ve straně Levice se spojili levicoví demokraté, demokratičtí socialisté a ekosocialisté, ženy i muži různého věku, politických zkušeností i světonázorových pohledů, aby společně usilovali o otevřenou a tolerantní společnost svobody a rovnosti, ekologickou a feministickou, bez rasových a národnostních předsudků, bez vylučování lidí. Takovou společnost chceme pro nás a naše děti. Pro ni chceme společně s ostatními občany pracovat.

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/08/logo-footer.png
Zadavatel/Zpracovatel: Levice

©Levice, 2020

Kontakt

+420 608 630 506
IČO: 49628089
Sídlo: Žirovnická 3133/6, Praha 10 - Záběhlice, 106 00