NAŠE PRIORITY V EUROVOLBÁCH 2024

VÍCE DEMOKRATICKÁ EU

Evropská unie nutně potřebuje demokratickou reformu, která posílí úlohu občanů a jejich zástupců. Přímo volený Evropský parlament by měl mít klíčové pravomoci ve formulaci politiky EU a v kontrole nad jejími institucemi. To zahrnuje nejen volbu Evropské komise, ale také schvalování rozpočtu EU a dohled nad činností Evropské centrální banky.

V Bruselu budeme podporovat jen takovou politiku, které bude mít sociální rozměr a bude směřovat k uspokojení potřeb obyčejných občanů, nikoli korporací. Proto také chceme socializaci farmaceutického průmyslu a vytvoření evropského centra pro léky a léčiva, které bude pod demokratickou kontrolou.

Chceme rovněž vytvořit evropský fond pro bydlení, veřejné služby a zaměstnanost, který bude financován z tvorby peněz ECB a bude půjčovat státům, obcím, družstvům a neziskovým institucím za zvýhodněných podmínek.

VÍCE PRÁV PRO PRACUJÍCÍ

Bezpečné a férové pracovní prostředí by mělo být základem každé společnosti. Chceme zajistit, aby každý zaměstnanec měl právo na důstojnou práci, férové mzdy a ochranu proti diskriminaci a vykořisťování.

Zasazujeme se o evropský nepodmíněný základní příjem (NZP) ve spojení s konceptem nepodmíněných základních služeb, což zahrnuje i zdravotní péči, pečovatelské služby, čistou vodu, energie, dostupné potraviny, bydlení a vzdělávání.

Budeme prosazovat zakotvení právního nároku na smlouvy na dobu neurčitou a práci na plný úvazek v evropských právních předpisech. Evropská unie musí posílit práva pracujících a sociální práva ve prospěch všech občanů.

VÍCE DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

Boj za dostupné bydlení zahrnuje nejen zajištění finanční dostupnosti, ale také zajištění kvality a stability bydlení. Proto navrhujeme radikální změny v evropských právních předpisech, které zakotví právo na dostupné a důstojné bydlení jako základní lidské právo.

toto právo by nemělo být podřízeno tržním silám, a proto vyjmeme financování veřejného bydlení z pravidel vnitřního trhu a hospodářské soutěže. Zavedeme také opatření, která budou chránit nájemníky před nekontrolovaným zvyšováním nájemného a nuceným vystěhováním. Prostřednictvím evropských fondů a bezúročných půjček chceme podpořit stavbu a renovaci sociálního bydlení, aby bylo dostupné pro každého.

VÍCE PRÁV PRO ŽENY

Feministický rozměr by měl být nedílnou součástí každého politického rozhodování. Zasazujeme se o posílení práv žen a bojujeme proti genderovým nerovnostem ve všech oblastech života.

Přistoupení k Istanbulské úmluvě a zavedení opatření proti diskriminaci jsou nezbytné k zajištění bezpečnosti a rovnosti žen. Rovněž podporujeme zavedení směrnice EU o rovném odměňování a zároveň prosazujeme transparentnost v odměňování a snižování mzdových rozdílů.

Každý jedinec by měl mít právo na sebeurčení a na sexuální a reprodukční zdraví bez jakékoli diskriminace. Evropská unie má povinnost zajistit, aby ženy měly rovné příležitosti, a aby byly chráněny před veškerým násilím a diskriminací.

VÍCE ROZUMNÉ EKOLOGIE

Stojíme před ekologickou krizí, která si vyžaduje okamžitou a důraznou akci. Naše politika ekologické udržitelnosti se neobejde bez změn v hospodářství a spotřebitelských vzorcích.

Zavedeme agroekologickou politiku, která bude podporovat udržitelné zemědělství a zároveň zmírní dopady na životní prostředí. Navrhujeme také zákaz soukromých tryskáčů a vytvoření evropského financování pro dekarbonizaci veřejné dopravy.

Hlavní náklady spojené s ekologickou transformací ale nesmí nést běžní občané, ale především velké korporace a průmyslové podniky, které jsou hlavními producenty emisí. To je jediný rozumný přístup k ochraně klimatu!

VÍCE REGULACE AI

S automatizací a umělou inteligencí přicházejí nové výzvy i možnosti. Je zásadní, abychom se postarali o to, aby tento rozvoj nezanechal lidi za sebou. Proto se zasazujeme o efektivní regulaci, která zajistí, že automatizace a robotizace nepovedou k masové ztrátě pracovních míst či k narůstajícímu sociálnímu nerovnováze.

Naše priorita je zajistit, aby zisky z pokročilých technologií nebyly koncentrovány pouze v rukou korporací, ale aby sloužily prospěchu celé společnosti. Navrhujeme zdanění v oblasti robotizace a umělé inteligence, což nejenže pomůže financovat sociální programy, ale také regulovat tempo a rozsah automatizace ve prospěch lidí.

Evropa musí být připravena na budoucnost práce, která bude pod kontrolou člověka a zároveň využije potenciál technologického pokroku pro dobro všech.

Celý europrogram Levice najdete zde: PROGRAM PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024, zde je k dispozici ke stažení.