Program pro volby do Evropského parlamentu 2024

6 bodů pro lepší Evropu

Evropu lidem, ne korporacím

Regulace AI

Regulace AI

Je nezbytné řešit dopady automatizace, robotizace a umělé inteligence na pracovní trh a společnost. S rychlým rozvojem těchto technologií se nevyhnutelně pojí obavy z možné ztráty pracovních míst, především v sektorech, kde mohou být lidské role efektivně nahrazeny stroji. Na místě je proto regulace a zdanění v oblasti robotizace a umělé inteligence.

 • Do evropského práva musí být začleněna účinná regulace umělé inteligence se zachováním zásady: pod kontrolou člověka. Zavádění AI ve vysoce rizikových oblastech musí být identifikováno a zakázáno.
 • Použití AI ve zbraňových systémech musí být zakázáno.
 • Jakákoliv regulace AI ze strany EU musí zohlednit dopad AI na svět práce a sociální systémy.
Dostupné bydlení

Dostupné bydlení

Budeme prosazovat rozšíření a zlepšení přístupu k sociálním službám, jako je zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a sociální péče. Chceme zajistit, aby každý, kdo se ocitne v těžké životní situaci, měl přístup k potřebné pomoci a podpoře. Zároveň se zavazujeme k boji proti sociálnímu vyloučení a usilujeme o vytvoření inkluzivní společnosti, ve které má každý jedinec možnost žít důstojný život bez ohledu na své socioekonomické postavení.

 • Právo na dostupné a důstojné bydlení pro všechny lidi v Evropě bude zakotveno v primárním právu EU.
 • Vyjmeme financování veřejného bydlení z pravidel vnitřního trhu a hospodářské soutěže.
 • Zavedeme směrnice EU zavazující členské státy k zavedení zákonných stropů nájemného a zákazu nájmů na dobu určitou a nuceného vystěhování.
 • Zajistíme přímé bezúročné půjčky od Evropské centrální banky (ECB) na financování sociálního bydlení.
Demokratická EU

Demokratická EU

Věříme v Evropu, kde je integrace a spolupráce postavena na zájmech lidí, nikoli na zájmech korporací a elit. Chceme Evropskou unii mírovou a sociálně spravedlivou. K tomu je potřeba zásadní reformy EU, aby byly hlasy všech občanů vyslyšeny a zohledňovány.

 • Přímo volený Evropský parlament musí získat právo navrhovat zákony, volit Evropskou komisi, navrhovat rozpočet EU a rozhodovat o něm a kontrolovat Evropskou centrální banku.
 • Chceme socializace farmaceutického průmyslu pod demokratickou kontrolou a vytvoření evropského centra pro léky a léčiva.
 • Vytvoříme evropský fond pro bydlení, veřejné služby a zaměstnanost, který bude financován z tvorby peněz ECB a půjček státům, obcím, družstvům a neziskovým institucím za nulové nebo záporné úrokové sazby. Tento fond musí být spravován za účasti občanské společnosti, zejména odborů, ženských sdružení, sdružení nájemníků a ekologických hnutí.
Práva pracujících

Práva pracujících

Usilujeme o vytvoření spravedlivého a bezpečného pracovního prostředí, kde jsou dodržovány pracovní normy, zaručeny férové mzdy a podmínky, a kde každý zaměstnanec má právo na důstojnou práci a ochranu proti diskriminaci a vykořisťování.

 • Navrhujeme zavedení nepodmíněného základního příjmu (NZP) ve spojení s konceptem nepodmíněných základních služeb. Do nepodmíněných základních služeb chceme zahrnout základní zdravotní péči, pečovatelské služby, čistou vodu, energie, dostupné potraviny, bydlení a vzdělávání.
 • Zavedeme základní evropský statut pro umělce s přerušovanou činností.
 • Vytvoříme nařízení EU zaručující právní nárok na smlouvy na dobu neurčitou a práci na plný úvazek a zakazující neplacené stáže.
 • EU musí v rámci primárního práva zavést protokol o sociálním pokroku, který upřednostní práva pracovníků a sociální práva před svobodou vnitřního trhu.
Rozumná ekologie

Rozumná ekologie

Naše planeta čelí ekologické krizi. Podporujeme proto trvale udržitelné a ekologicky šetrné hospodářství jak v EU, tak na globální úrovni. Zelená dohoda pro Evropu, pro nás představuje koncept zeleného kapitalismu. Jejím základem je myšlenka zeleného růstu, což znamená oddělení růstu výroby od růstu spotřeby zdrojů. Tento přístup je nereálný.

 • Zavedeme model agroekologické politiky pro společnou zemědělskou politiku založený na udržitelném zemědělství, který zajistí spravedlivé příjmy zemědělců, kvalitní potraviny a potravinovou soběstačnost a zmírní změnu klimatu.
 • Zakážeme soukromé tryskáče, které mají významný podíl na produkci emisí.
 • Požadujeme, aby hlavní náklady spojené s ekologickou transformací nesli ti, kteří jsou hlavními producenty emisí, především velké korporace a průmyslové podniky.
 • Vytvoříme evropské financování výstavby národních a nadnárodních dekarbonizovaných sítí veřejné dopravy.
Práva žen

Práva žen

Feministický rozměr by se měl promítat do všech aspektů rozhodování EU, od ekonomiky péče po bezpečnostní politiku. Chceme překonat genderové nerovnosti a zajistit sociální práva pro všechny. Budeme prosazovat opatření proti diskriminaci na základě zdravotního postižení, rodinného stavu, sexuální orientace, věku a původu, dále pak právo na sebeurčení a na sexuální a reprodukční zdraví.

 • Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí; vyzýváme k vytvoření komplexního politického rámce EU pro odstranění veškerého násilí na základě pohlaví.
 • Zavedeme směrnici EU o rovném odměňování ve vnitrostátních právních předpisech všech členských států.
 • Zasadíme se o transparentnost odměňování a snížení mzdových rozdílů, o podporu rovných pracovních příležitostí.

Ke stažení

Programové priority „6 bodů pro lepší Evropu“ Kompletní program strany Levice pro volby do Evropského parlamentu 2024 [CZ] Complete Program of the Levice for the European Parliament Elections 2024 [EN] European Left Manifesto for 2024 Elections [EN] Manifest Evropské levice pro volby do EP 2024 [CZ]