Stáří si nevybírá!

Poslední dobou se v médiích „roztrhl pytel“ se zprávami o plíživě nastupující krizi pobytových zařízení pro seniory. Zdaleka přitom nejde jen o nejkřiklavější případy zanedbávání až týrání: problémem je zejména nedostatečná kapacita a chybějící personál. Senioři již dnes tvoří plných 21,9% populace; do roku 2060 pak má jít bezmála o třetinový podíl. Počet potenciálních klientů tedy do budoucna strmě poroste, což navíc bude umocněno zhoršujícím se zdravotním stavem spoluobčanů důchodového věku.

V současnosti naší republice schází zhruba 15 000 míst v domovech (čekací doby tak leckdy přesahují rok). I tam, kde se daří budovat nové ubytovací kapacity, však narážejí na nedostatek zaměstnanců, resp. zaměstnankyň – jak zdravotních sester, tak pečovatelek. Stávající pracovnice jsou navíc většinou ve věku „50+”, a mladší ženy o toto poslání vskutku neprojevují valný zájem (domovy uvádějí, že až dvě třetiny nově nastoupivších mladých pečovatelek do šesti měsíců podají výpověď). Ani absolventky a absolventi příslušných studijních a učebních oborů se do praxe právě nehrnou. Neodpovídající finanční ohodnocení a nízká společenská prestiž ústí v podstavy, přetížení a neúnosné pracovní podmínky, které dokáží odradit i „srdcaře“.

Není divu! Přímá péče o fyzicky nesoběstačné a obvykle i kognitivním úpadkem zasažené seniory je extrémně tělesně i psychicky náročná. K tomu je nutno počítat s celotýdenním dvousměnným provozem, který je mimo jiné obtížně slučitelný s péčí o děti.

Základní odměny pečovatelek se přitom pohybují v rozmezí 17 900 – 32 000 Kč brutto. Pokud jde o zdravotní sestry, pak zejména v krajských městech domovy nemohou konkurovat velkým nemocnicím (rozdíl na mzdě či platu činí až 16 000 Kč).

Další komplikaci představuje silně nerovnoměrný a zcela netransparentní systém státního, krajského i obecního spolufinancování a dotací. Ten znevýhodňuje zejména domovy provozované neziskovými organizacemi, které nemohou počítat s dotacemi srovnatelnými s příspěvkovými organizacemi. Tím je dáno i relativně velmi široké rozpětí odměn nabízených za stejnou práci.

Co s tím…?

Požadujeme:

 Navýšení kapacit pobytových zařízení pro seniory

 Zvýšení zaručených mezd v sociálních službách a jejich konvergenci s platovými tabulkami

 Zvýšení tabulkových tarifních platů zaměstnancům státních a příspěvkových organizací sociální péče

 Spravedlivou a transparentní dotační politiku, která v rámci právě připravované velké novely Zákona o sociálních službách vyrovná rozdíly mezi příspěvkovými a neziskovými (případně i komerčními) domovy

 Adekvátní nepodkročitelné personální minimum, které zajistí kvalitní péči a zabrání přetěžování, vyhoření a odlivu zaměstnanců

 Účinnou podporu a propagaci vzdělávání zájemců o práci v sociálních službách, a to na všech úrovních a včetně hmotných výhod nabízených absolventům, kteří se rozhodnou pracovat v oboru

Autor

Anna Mikulenková

Členka celostátního výboru